Se alla

Handlingsprogram 2022-2026

Liberalerna tar ansvar för ett liberalare Mölndal!

Söndag 3 april 2022

Vi står för individens integritet, valfrihet och chansen att själv få forma sitt liv. Detta innebär att vi står för ett liberalt samhälle med en väl utvecklad grundtrygghet. Det är du och din familj som ska ha möjlighet att välja det som är bäst, för dig och dina närmaste i alla skeenden och faser i livet. Med våra förslag håller vi ihop Mölndal, Kållered, Lindome, Hällesåker. Våra förslag ger mest nytta och värde för dina skattepengar utan slöseri.

Vi ber om din röst – för Mölndal behöver vår.

SKOLA OCH UTBILDNING

Öka lärartätheten i staden. Alla barn ska ha möjlighet att få bästa möjliga skolgång utifrån deras individuella behov och förutsättningar. Undersökningar visar att skolan i Mölndal inte är tillräckligt trygg. Skolan ska vara trygg för alla barn och behöver bli bättre. Skapa trygghetsteam. Mölndal kan bättre!

 • Bygg fler förskolor nära barnen i hela Mölndal
 • Skapa mindre barngrupper genom fler förskolepersonal
 • Stärka elevhälsan på skolan- arbeta mer med den psykiska ohälsan
 • Utveckla administrativt stöd till rektorer och lärare
 • Fortsätta korta köerna till kulturskolan
 • Möjlighet att erbjuda ”lovskola” under samtliga lov.

VÅRD OCH OMSORG

Liberalerna vill avhjälpa de systemfel i omsorgen som visade sig så tydligt under pandemin. Vi vill ha omsorg där människor trivs med livet, känner gemenskap och meningsfullhet. Mölndal ska ta till sig och bidra till forskning kring åldrande tillsammans med andra aktörer så som högskolor, regioner och företag.

 • Utveckla eget team kring varje hemtjänsttagare och fast kontaktperson för att öka kontinuiteten och tryggheten i omsorgen.
 • Läkare på äldreboenden med möjlighet att göra enklare behandlingar på plats.
 • Personal ska kunna tala och skriva på svenska och kunna fortbilda sig samtidigt som de arbetar.
 • Införa syn-och hörselombud i staden.
 • Hjälp äldre och personer med funktionsnedsättning att behärska den nya digitala världen utifrån sina behov.

KULTUR OCH FRITID

Mölndal behöver livet mellan husen där demokratin främjas, fyllt med sociala mötesplatser och en plats där ett livslångt lärande och hälsa kan få blomma. Mölndal är staden där fritid, idrott och kultur är med och skapar ett meningsfullt liv. Utveckla fler möjligheter till en aktiv och spontan fritid för att främja folkhälsan.

 • Föreningslivet behöver fler fullstora sporthallar, bygg 2 sporthallar i östra Mölndal och Eklanda.
 • Streteredsbadet fyller en viktig funktion för många barn och äldre, därför måste det få finnas kvar också när nya Åbybadet är klart.
 • Mölndal behöver ett kulturhus med scenlokal och konsthall

TRYGGHET OCH FOLKHÄLSA

 • Bekämpa våld i nära relationer, mer resurser till förebyggande arbete.
 • Förbättra belysningen och förstärk närvaron av ordningsvakter och trygghetsvärdar där man idag upplever otrygghet.
 • Stärk den lokala demokratin genom exempelvis att involvera barn och unga i beslutsprocessen.

NÄRMARE SAMARBETE MED FÖRENINGSLIVET     

 • Satsa på mötesplatser och träffpunkter för att motverka ensamhet och otrygghet, öka nyanländas samhällsdeltagande gärna i samarbete med föreningslivet.
 • Använd samverkan med föreningslivet för att med deras hjälp fånga upp ungdomar som hamnat i utanförskap.

BOENDE OCH STADSMILJÖ

Liberalerna vill satsa på friluftsliv och utesporter för att främja folkhälsa och möten – Mölndal är den naturnära staden

 • Staden ska underlätta byggandet av nya äldreboenden, nya grupp- och servicebostäder inom funktionsstöd. Trygghetsboende, utveckla nya boendeformer som generationsboende och alternativa bostäder och träffpunkter som är anpassade för äldre och personer med funktionsnedsättning.
 • Rusta upp och bygg ut vandringslederna med flytande leder för Bohusleden över Tulebosjön samt från Kvarnbyn till Gunnebo längs Stensjöns södra strand
 • Utveckla stadsparken med mer möjlighet till spontanidrott, möten och lek

Liberalerna vill satsa på boendemiljön för alla som vill bo i en växande och trygg stad

 • Bygg fler småbostäder i Lindome och Kållered.
 • Skapa tomter för att kunna bygga sitt eget hus i hela Mölndal.
 • Satsa på att ta fram detaljplaner skyndsamt för en småhusbebyggelse.

Liberalerna vill satsa på en säker stadsmiljö som klarar framtidens utmaningar.

 • Säkra skolvägarna – då kan fler barn gå och cykla till skola och fritidsaktiviteter, idag saknas trottoar och/eller cykelväg på flera håll.
 • Fullfölj övertagandet och upprustningen av Lindomes och Kållereds vägföreningar.

MILJÖ

Stadens tekniska försörjning ska fortsätta att vara säker, med minskad påverkan på miljön, både lokalt och globalt. Vi vill stimulera kollektivåkandet genom bättre tillgänglighet till exempel genom pendelparkeringar tillgängliga vid pendeltågsstationerna. Vi vill utveckla Mölndalsåns stränder till ett grönt stråk genom kommunen. Det bidrar bland annat till en bättre luftkvalitet och en trevligare närmiljö.

 • Mölndal ska bygga laddningsmöjligheter för 25 % av stadens parkeringsplatser.
 • Värna den biologiska mångfalden genom fler stadsnära odlingar.
 • Vi vill bygga fler gång och cykelbanor och öka framkomligheten för cyklister och gångtrafikanter. Fler cykelparkeringsplatser ska finnas där det behövs.
 • Minimera utsläpp av koldioxid från kommunala verksamheter till exempel bör staden använda bilar med så låga utsläppsnivåer som möjligt i sin verksamhet.
 • Bind samman Kållered med överfart strax norr om centrum. Förbättra trafiksituationen i centrala Mölndal.
 • Staden bör ha tydligare miljökrav i upphandlingar. Vi vill öka andelen ekologisk/närodlad mat som serveras inom kommunens verksamhet.

JÄMSTÄLLDHET

Alla måste få samma möjligheter att nå sina drömmar och mål, oavsett kön. Alla måste få friheten att utforma sina egna liv, utan påverkan av andra. Det är du som ska bestämma i ditt liv och ingen annan.

 • Mölndal ska som arbetsgivare eftersträva att återspegla samhället i stort i alla verksamheter.
 • Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska motverkas.

INTEGRATION

Håll ihop Mölndal. I det liberala samhället lönar sig utbildning, arbete och att ta ansvar. Nyckeln till integration är kunskap i svenska språket från förskola till äldreboenden. Nyanlända måste snabbare komma från bidrag till jobb.

 • Vi vill särskilt satsa på svenskundervisning, vuxenutbildning och arbetsintegrering för nyanlända kvinnor för att skapa möjlighet att integrera hela familjen.
 • Kartlägg och bekämpa hedersförtryck, alla barn måste få växa upp i frihet att själva kunna utforma sina liv. Ta fram en handlingsplan mot hedersförtryck. Öka kompetensen bland alla anställda som möter barn och unga.
 • Inga bidrag till odemokratiska organisationer.

Sidan senast uppdaterad: 2022-04-03