Se alla

Politik

Handlingsprogram 2019-2022

För ett liberalare Mölndal

Vi liberaler kämpar för allas rätt till frihet att själv kunna välja kombinerat med ansvar för varandra och vår miljö. Med våra förslag håller vi ihop Mölndal, Kållered, Lindome, Hällesåker. En bra skola och jobb är grunden för klassresor. Våra förslag ger mest nytta och värde för dina skattepengar utan slöseri. Vi ber om din röst – för Mölndal behöver vår.

Skolpartiet Liberalerna.

Statligt styrda likvärdiga skolor med behöriga skickliga lärare och tydliga kunskapsmål.

Kunskap är makt och biljetten vidare i livet. Därför kämpar vi liberaler för en riktigt bra skola. Varje barn, oavsett bakgrund, ska kunna uppnå sina mål och drömmar. Mölndal har tappat 31 platser ner till 140, som ”Bästa skolkommun” sedan 2014. Var SJÄTTE mölndalselev underkänns! Vi har budgeterat mest pengar till skolan av alla partier. Särskilt östra Mölndal behöver fler förskoleplatser och mindre barngrupper – inte besparingar och vikariestopp.

Våra tre viktigaste hjärtefrågor:

1. Avlasta lärarna genom ca 100 (och inte 2) lärarassistenter, central rättning av nationella prov, stärkt elevhälsa, och återinförda särskilda undervisningsgrupper, m.m. Också inkluderingen har en gräns.

2. Öka studieron i klassrummen med mobilförbud som norm. Nästan hälften av mölndalseleverna upplever allt mer stök. Inför ordningskontrakt mellan föräldrar, elev och lärare med tydlig ansvarsfördelning.

3. Tidiga stödinsatser, läxhjälp och lovskolor. Lägg mer resurser på egna böcker, läromedel och läsning.

 

Integrationspartiet Liberalerna.

Håll ihop Mölndal. I det liberala samhället lönar sig utbildning, arbete och att ta ansvar.

Vi vill att nyanlända snabbare kommer från bidrag till jobb. Mölndal är Sverigebäst på låg öppen arbetslöshet – endast 2,2% för inrikes födda och 10,3% för utrikes födda, men det finns ändå mycket mer att göra. Integreras kvinnor – integreras hela familjer.

Våra tre viktigaste hjärtefrågor:

1. Öka stödet för ännu bättre integration i Mölndal genom studieförbund och föreningar, som vi vet vill bidra om de bara får goda förutsättningar. Inga bidrag till odemokratiska organisationer.

2. Inför krav på motprestation för försörjningsstöd, så som närvarokrav i svenskundervisning med jobbkoppling och jobbsökning i flera kommuner.

3. Fördubbla Toleransprojektet till 6 högstadieklasser – vaccinera elever emot nazism och hat.

 

Omsorgspartiet Liberalerna.

Att känna trygghet, gemenskap och meningsfullhet – det är livet.

De som vill och kan ska kunna jobba längre. Att vara årsrik innebär lång gedigen livserfarenhet som är värdefull att ta vara på. Fortsätt arbetet inom All-Age-Hub och utveckla ny välfärdteknik. Mölndal behöver fler mötesplatser – värna träffpunkterna, aktiveringspedagogerna och inför måltidsvän.

Våra tre viktigaste hjärtefrågor:

1. Rädda LSS! Indragen assistans för andningshjälp och sondmatning är skamlig! Anhöriga behöver mer uppmuntran och avlastning – inte mindre.

2. Inför nollvision för fallolyckor, undernäring och övermedicinering. Gör fler medicingenomgångar.

3. Öka kvaliteten och valfriheten i omsorgen. Alla med hemtjänst eller särskilt boende ska så långt det är möjligt välja själva. Delar av kommunens interna hemtjänst har i flera år haft kvalitetsbrister. Brogården i Lindome var en av kommunens mest uppskattade äldreboende innan politiken beslutade att överta driften av ideologiska skäl.

 

Sportpartiet Liberalerna.

Snickarcupen, Mölndals Ungdomscup och ÅBYcupen är bara tre lokala exempel med riktigt många deltagare.

Det enorma arbete som ideella eldsjälar gör i alla föreningar är svårt att värdera i kronor. Tyvärr brottas flera föreningar med brist på ledare och halltider för att kunna ta in alla som vill delta. Föreningslivet behöver stärkas och ges bättre förutsättningar för både flickor och pojkar. Det är inte minst viktigt för bättre integration.

Våra tre viktigaste hjärtefrågor:

1. Utveckla Åby fritidcentrum till modernt Sportcenter. Bygg ut Åbybadet, för mer simundervisning och för MASS. Rusta upp friidrottsarenan för MAIK. Åbyvallen behöver fler och nya omklädningsrum.

2. Bygg fler sporthallar. Komplettera Aktiviteten och bygg i Eklanda samt östra Mölndal.

3. Bygg näridrottsplats med upplyst konstgräsplan vid Lackarebäcksskolan i östra Mölndal.

 

Kulturpartiet Liberalerna.

välmående kommuner kännetecknas av ett rikt meningsfullt kulturliv med många olika mötesplatser.

Mölndalsborna har många kulturevenemang att vara stolta över, t.ex. PelleKan och Högtrycksfestivalen i stadsparken, Kulturnatt i Kvarnbyn, Musik på vattnet i Rådasjön, Våmmedalsfestivalen i Kållered, Nationaldagsfirande, m.m. Kulturlivet ska genomsyras av mångfald, bredd och hög kvalitet.

Våra tre viktigaste hjärtefrågor:

1. Biblioteken är viktiga mötesplatser som främjar folkhälsan. Återöppna folkbiblioteket i Balltorp.

2. Kapa köerna till Kulturskolan och låt fler barn få vara med. Anställ fler kultur- och musiklärare.

3. Gör stadsparken till en All-aktivitetspark tillgänglig för alla, med evenemang året om.

 

Fritidspartiet Liberalerna.

En aktiv fritid är både kul och förebygger ohälsa – oavsett ålder.

Mölndalsborna har flera fritidsevenemang att vara stolta över, t.ex. Lindomeloppet, Åbydagen, Idrottens dag, m.m. Golfklubbarna kämpar med att hålla landskapet öppet och flera lokala orienteringsklubbar fångar upp intresserade.

Våra tre viktigaste hjärtefrågor:

1. Stärk tjejer och killars engagemang i föreningslivet. T.ex. hör hästar hemma vid ett tillgängligt Gunnebo Slott. Ridklubben GRYS ska vara kvar med goda förutsättningar!

2. Utveckla friluftslivet i hela kommunen. Rusta upp våra vandringsleder som Elljusspåret och Bohusleden, runt Råda- och Stensjön samt längs Mölndalsån.

3. Stärk prova-på-verksamheterna under loven och återställ anläggningarnas försämrade öppettider.

Företagarpartiet Liberalerna.

4 av 5 jobb skapas i små företag. Attityderna till företagare måste förbättras. Lönsamhet är något bra.

Mölndal kan bättre än att tappa till plats 84 av 290 i företagsklimat. Fler bostäder förenklar rekrytering av arbetskraft. Bättre förbindelser och kollektivtrafik är också viktigt för företagare. Fler skattebetalare – inte högre skatter. Kvar i EU!

Våra tre viktigaste hjärtefrågor:

1. Ärenden ska kunna följas digitalt. Alla ska ha tillgång till snabbt robust internet. Inför riktig företagslots.

2. Avgifter ska vara rimliga, begripliga och gärna harmoniserade med grannkommuner.

3. Dela stora upphandlingar och konkurrera på lika villkor. Köp hellre tjänster än fler kommunalt anställda.

 

Bostadspartiet Liberalerna.

En stad att bo, leva och att trivas i – hela livet. I blandade bostadsområden. Bostadsbristen är stor.

Att ha någonstans att bo, bilda familj, arbeta och umgås med vänner och bekanta är en självklarhet. För det krävs att allt vi behöver finns nära. Det gör vi genom att bostaden, jobbet, skolan, affärer och fritidsaktiviteter med mycket annat finns inom räckhåll. Både gång, cykel, bil och buss ska fungera som ett komplement till varandra.

Våra tre viktigaste hjärtefrågor:

1. Bygg ännu fler bostäder nära stadens fyra centrum (inkl. Hällesåker) och minska transportbehov.

2. Avsätt fler tomter för villabebyggelse utanför tätbebyggt område. Samla ihop bygglov och behandla i klump.

3. Nej till kommunala särkrav som driver upp hyror och avgifter till orimliga nivåer. Lär av goda exempel.

 

Hållbarhetspartiet Liberalerna.

En modern grön kommun där vi tillsammans tar ansvar för en hållbar utveckling för kommande generationer.

Transporter går att minska. Kollektivtrafikens punktlighet och tillgänglighet måste bli bättre. Hållbarhet och ökad digitalisering går hand i hand. Använd ny miljöteknik för t.ex. smarta-hem-lösningar. Bredbandsutbyggnaden måste fortsätta – låt Mölndals Energi erbjuda radiolänk till de som bor mindre centralt. Nej till deponi i Dvärred.

Våra tre viktigaste hjärtefrågor:

1. Minska matsvinnet. Fortsätt arbetet med säker dricksvattenförsörjning, för att klara torka och översvämningar.

2. Öka biologisk mångfald genom fler stadsnära odlingar och värna våtmarker. Förebygg försurning.

3. Elbilar är en del av framtiden. Stärk elnätet. Tidsstyr laddning för att undvika överbelastning och strömavbrott.

 

Trafik-, trygg- och tillgänglighetspartiet Liberalerna.

Bredda nollvisionen – noll döda, skadade, otrygga och otillgängliga platser.

Vi vill ha en trygg och tillgänglig stad där både barnvagnar, rullatorer, cyklar och permobiler tar sig fram på säkra gång- och cykelbanor. Bättre snöröjning av trottoarer. Vi vill införliva Mölndal i Göteborgs kollektivtrafikzon. Nuvarande omlottzoner infördes på förslag från Liberalerna. Bilen kommer fortsatt vara en del av våra liv, oavsett bränsle. Fler punktparkeringar i säkra parkeringshus. Fler bevakningskameror. Bättre belysning!

Våra tre viktigaste hjärtefrågor:

1. Påbörja övertagande av Lindome- och Kållered vägföreningar. Ingen ska betala två gånger för samma väg.

2. Fler pendelspår till Kungsbacka. Ny järnväg Göteborg-Mölndal-Borås. Högkapacitetsbussar via Söderleden.

3. Bind samman V/Ö-Kållered med överfart strax norr om centrum. Också Mölndal-Forsåker kan bindas samman!

 

Jämställdhetspartiet Liberalerna.

På lika villkor – en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället.

Alla måste få samma möjligheter att nå sina drömmar och mål, oavsett kön. Särskilt unga tjejer förväntas leva upp till skönhetsideal och prestera bättre, vilket leder till psykisk stress och ångest. Fördelningen av betalt och obetalt hushålls- och omsorgsarbete skiljer mellan könen, vilket får stora konsekvenser. Vi behöver fler kvinnor där makten finns och fler män där barnen finns.

Våra tre viktigaste hjärtefrågor:

1. Förebygg hedersförtrycket. Alla flickor och pojkar måste få växa upp i frihet att själva kunna forma sina liv.

2. Bekämpa våld i nära relationer – mer resurser till kvinnojouren Frideborg (skyddat boende).

3. Lönerna i kvinnodominerade yrken måste höjas – studier och arbete måste löna sig. Mölndals Stad måste vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda fler karriärvägar.


Sidan senast uppdaterad: 2018-08-30